Past Presidents of The Hebbar Sreevaishnava Sabha

NAME FROM TO
N Narasimha lyengar   1918
RaoBahadur M.C. Ranga lyengar 1919 1920
S. Venkataranga lyengar 1921 1922
B.S. Krishnaswamy lyengar 1922 1925
K. Ananthachar 1926 1927
T.S. Raghavachar 1928 1933
B.S. Krishnaswamy lyengar 1934 1938
N.V. Narasimha lyengar 1939 1945
Rajasevasakta N. Sharabhoja 1946 1951
B.V. Rama lyengar 1952 1958
Dr. S.N. Prasad 1958 1959
Dr. B.G. Acharya 1959 1966
S.K. Venkataranga lyengar 1967 1970
B.K. Ramanna 10-05-1970 26-09-1971
Dr. S.R. Gorur 26-09-1971 13-08-1972
Dr. H.N. Kasturiranga lyengar 13-08 -1972 28-07-1974
S.K. Ramanuja lyengar 28-07-1974 14-11-1976
N. Narasimha lyengar 14-11-1976 07-05-1978
H.N. Srinivasamurthy 07-05-1978 10-12-1978
MavinakereRanganath 10-12-1978 24-02-1980
R.N. Shanthigram 24-02-1980 19-04-1981
LalithaParthasarathy 19-04-1981 01-01-1984
A.R. Badari Narayan 01-01-1984 08-06-1996
Dr. J.S. Raman 08-08-1996 20-08-1997
M.V. Sharangapani (ln-charge President) 20-08-1997 26-10-1997
H.N. Anantharaman 26-07-1997 08-11-1999
G.S. Narasimha Murthy 08-11-1999 18-12-1999
K.N. Srinivasa Prasad 30-04-2000 07-06-2003
M.V. Sharangapani (ln-charge President) 07-06-2003 27-09-2003
H.S. Viiayakumar 27-09-2003 18-04-2004
B.K. Keshavan 18-04-2004 14-08-2004
M.V. SharangaPani 14-08-2004 28-04-2005
H.S. Viiayakumar 28-04-2005 03-10-2010
H.R. Srinivasan (ln-charge President) 03-10-2010 28-10-2010
H.R. Srinivasan 28-10-2010 21-06-2014
Dr. (Lt Col) Y.N.I. Anand 21-06-2014 09-08-2014
H.N. Rama Prasad 09-08-2014 12-06-2019
B S Sathya Narayana 12-06-201910-09-2022